AKTUALNOŚCI

2018-10-26

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”.

 

BARWY

WOLONTARIATU

 

 

 

®Konkurs

organizowany przez

Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu

 

 

                       

                                      


 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie „Barwy wolontariatu”.

Jest to kolejna edycja  konkursu, którego realizację zainaugurowaliśmy w Międzynarodowym Roku Wolontariatu 2001. Nosił on wówczas tytuł „Wolontariat – nowe spojrzenie na pracę społeczną”. Od tego czasu działalność wolontariuszy bardzo rozwinęła się zarówno w obszarach potocznie utożsamianych z tego typu zachowaniem, tj. pomocy społecznej, ekologii, oświaty czy służby zdrowia, jak i pojawiają się nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny – kultura, sport, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, e-wolontariat, usługi specjalistyczne np. porady prawne czy tłumaczenia.

Różnorodność obszarów społecznych, w których pracują wolontariusze, pojawiające się nowe role i funkcje, które mogą pełnić sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się szalenie barwny. Fakt ten zainspirował nas, aby właśnie w ten sposób - Barwy wolontariatu zatytułować kierowany do Państwa konkurs.

 

Wielobarwność wolontariatu i jego ponadczasowy charakter docenił również Parlament Europejski ogłaszając rok 2011 - Europejskim Rokiem Wolontariatu. Tegoroczny konkursu jest niejako symboliczną kontynuacją tych wydarzeń i potwierdzeniem tezy, że wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także bycia aktywnym obywatelem w swoim środowisku lokalnym jak i na arenie międzynarodowej.

 

 

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym kraju oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną edycję konkursu pt.

 

BARWY WOLONTARIATU

 

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności.

 

Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich wolontariuszy, instytucje organizujące pracę wolontariuszy, osoby i placówki korzystające z ich pomocy do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

 

                                                               ORGANIZATORZY KONKURSU

 

Organizatorem konkursu jest Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Organizator realizując konkurs współpracuje z partnerami lokalnymi.

 

ADRESACI KONKURSU

 

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw, które realizują program wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

 

ZASADY UCZESTNICTWA
I TERMIN  ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia  16 listopada 2018 r.

Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatorów konkursu.

 

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną,

do właściwego ze względu na teren działania wolontariuszy Centrum Wolontariatu lub placówki współpracującej przy organizacji konkursu.

 

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz.

 

Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać

w dowolnym obszarze życia społecznego.

 

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

 

Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

 

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może      o tym fakcie zaświadczyć.

 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

 

Ocenie nominowanych kandydatów podlegać będzie przede wszystkim: zaangażowanie;   innowacyjność; skuteczność;  partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Do 29 listopada  2018 r. zostaną wybrani laureaci lokalni i  regionalni.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Gali Wolontariatu w Olsztynie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

dotycząca uczestnictwa w KONKURSIE “Barwy Wolontariatu” 2018

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)       administratorem danych osobowych osób zgłaszających kandydatów do konkursu oraz zgłaszanych kandydatów w województwie warmińsko-mazurskim jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26  (dalej: Administrator).

2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestniczenia w konkursie “Barwy Wolontariatu” 2018 w edycji regionalnej i ogólnopolskiej. Dane osobowe będą udostępniane jury konkursu (etapu regionalnego i ogólnopolskiego) oraz w przypadku uzyskania nominacji do finału konkursu na poziomie regionalnym i/lub ogólnopolskim, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie, video), zakres działalności, w szczególności wolontariackiej opublikowane będą na stronach internetowych organizatorów, w publikacjach, materiałach promocyjnych oraz w prasie i w mediach. Prezentowane będą one również podczas gali konkursowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

3)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

4)       w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5)       jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestniczenia
w Konkursie “Barwy Wolontariatu” 2018.

7)       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Oświadczenie *

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym
w powyższej informacji.

 Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym w powyższej informacji.

 

*zaznacz właściwe

 

UWAGA:

Podmiot zgłaszający kandydata do konkursu „Barwy Wolontariatu” 2018 ma obowiązek przekazać mu informacje dot. ochrony danych osobowych, o których mowa powyżej
i uzyskać od niego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w w/w zakresie.

 

                                FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

 

1.Nazwa organizacji / instytucji zgłaszającej kandydata do konkursu lub potwierdzającej jego   

  działalność

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

2.Adres, telefon, e-mail organizacji:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

3.Osoba reprezentująca organizację w kontaktach z organizatorem konkursu; adres, telefon,     

   e-mail:

 

..................................................................................................................................................

4.Imię i nazwisko kandydata lub nazwa grupy wolontariuszy,  (wraz z podaniem aktywności zawodowej: uczeń, student, pracujący, bezrobotny, senior - emeryt)

 

..................................................................................................................................................

 

5. Rok urodzenia wolontariusza w przypadku zgłoszeń pojedynczych kandydatów: ………………….

 

 

6. Rok, od którego kandydat jest wolontariuszem i wykonuje swoją pracę opisaną w formularzu

    zgłoszeniowym:

                              ……………………………..

7. Kontakt do kandydata lub przedstawiciela grupy wolontariuszy: adres pocztowy, telefon, e-mail:

 

.................................................................................................................................................

 

Dla każdego zgłoszenia proszę wypełnić jeden formularz.

 

Do formularza dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy pod kątem następujących kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność, partnerstwo.

 

Opis powinien być zamieszczony na max. 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksje, pamiętnik itp.

 

Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub wersji elektronicznej !

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną prosimy nie załączać plików ze zdjęciami, scanów dyplomów, artykułów prasowych itp.!

 

Formularz wraz z dołączonym opisem działalności nominowanego kandydata należy przesłać do właściwego Centrum Wolontariatu lub współpracującej placówki (wg. załączonej listy) do dnia               16 listopada 2018 r. (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatorów).

 

-------------------------------------------

INFORMACJA dotycząca OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH związanych
z uczestnictwem w KONKURSIE “Barwy Wolontariatu” 2018

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1)       administratorem danych osobowych osób zgłaszających kandydatów do konkursu oraz zgłaszanych kandydatów w województwie warmińsko-mazurskim jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 17/26  (dalej: Administrator).

2)       dane osobowe przetwarzane będą w celu: uczestniczenia w konkursie “Barwy Wolontariatu” 2018 w edycji regionalnej i ogólnopolskiej. Dane osobowe będą udostępniane jury konkursu (etapu regionalnego i ogólnopolskiego) oraz w przypadku uzyskania nominacji do finału konkursu na poziomie regionalnym i/lub ogólnopolskim, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie, video), zakres działalności, w szczególności wolontariackiej opublikowane będą na stronach internetowych organizatorów, w publikacjach, materiałach promocyjnych oraz w prasie i w mediach. Prezentowane będą one również podczas gali konkursowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

3)       dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat

4)       w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5)       jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem uczestniczenia
w Konkursie “Barwy Wolontariatu” 2018.

7)       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Oświadczenie *

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym
w powyższej informacji.

 Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie określonym
w powyższej informacji.

 

 

..............................................                                                                                               ............................................................

Podpis zgłaszającego                                                                                                                               Podpis kandydata

 

 

 


zobacz wszystkie >>