Konkursy

   PREZYDENT OLSZTYNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna

   2019-02-05

 I. Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

 

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą,

2. Uchwała Nr XXX/459/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020, zwana dalej Uchwałą.

3. Uchwała nr LV/1047/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Olsztyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019”.

    "Dobroczyńca Roku" konkurs

   2019-02-04

 Trwa konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku", który powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych po to, aby promować prospołeczne działania firm. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Niezmiennie, nieprzerwanie od 20 lat nagradzane są firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm. Konkurs nie dzieli firm na lepsze i słabsze, tylko pokazuje, że dobro jest jedno - bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność. Od tego roku firmy mogą być nominowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe. Wnioski można składać w poniższych kategoriach:

 

- edukacja

- ekologia

- rozwój lokalny

- zdrowie

- pomoc społeczna

- sport

- fundacja korporacyjna

   Konkurs Ministra Sprawiedliwości.

   2019-01-28

 Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach LXIV otwartego Konkursu ofert na lata 2019-2021 – Pomoc Pokrzywdzonym i Świadkom, Ośrodek – Olsztyn.

   Europejski Korpus Solidarności – Projekty wolontariatu

   2019-01-28

  Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy. Najbliższy nabór wniosków trwa do 7 lutego 2019 r.

   Europejski Korpus Solidarności – Projekty solidarności

   2019-01-28

  Dofinansowanie krajowych projektów młodzieżowych realizowanych na rzecz lokalnych społeczności.Działania solidarnościowe inicjują, opracowują i wdrażają wszyscy uczestnicy projektu, na każdym etapie jego realizacji. Powinny się one skupiać na problemach i wyzwaniach lokalnych społeczności. Najbliższy nabór wniosków trwa do 7 lutego 2019 r.

   Europejski Korpus Solidarności – Projekty rozwoju zawodowego

   2019-01-28

 j Oferty płatnych staży i zatrudnienia umożliwiające młodym Europejczykom rozwijanie umiejętności i zdobywanie doświadczeń zawodowych, które zwiększą ich szanse na rynku pracy. Najbliższy nabór wniosków trwa do 7 lutego 2019 r.

   Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja szkolna

   2019-01-28

 lDofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji szkolnej, utworzonych w celu podnoszenia jakości nauczania i wprowadzania innowacji w przedszkolach i szkołach.

   Konkurs Grantowy Funduszu Obywatelskiego

   2019-01-22

  Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w konkursie grantowym Funduszu Obywatelskiego pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich finansowanym ze środków norweskiej Nagrody Rafto! Wspierać będziemy działania organizacji na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce oraz działania na rzecz praw kobiet, mniejszości seksualnych i migrantów.

   Polsko- litewski projekt wymiany młodzieżowej.

   2019-01-22

  Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków. W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konnferencje lub projekty informacyjne.

   „Podwórka z Natury – zwiększanie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych”, w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

   2019-01-21

 PREZYDENT OLSZTYNA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

świadczonego na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna w roku 2019.

1 « 2 3 4 5 6 7 8 » 98