Konsultacje społeczne dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi

2017-09-07

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 7 września – 9 października 2017 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.

 

Opinie można również zgłaszać za pomocą platformy konsultacji społecznych województwa warmińsko - mazurskiego: www.konsultacje.warmia.mazury.pl.

 

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

 

Do pobrania: 

 

 

Żródło: bip.warmia.mazury.pl