Konkursy

   Konkurs grantowy „Generacja 5.0”

   2019-03-22

 Program wspiera inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej. Ponadto dzięki dofinansowaniu zabiegów rehabilitacyjnych lub fizjoterapeutycznych, program wpływa na poprawę sprawności ruchowej i kondycji fizycznej odbiorców. Program wspiera również rozwój zainteresowań kulturalnych poprzez organizację różnych wydarzeń skierowanych do osób z tej grupy wiekowej.

   Otwarte Fundusze Europejskie.

   2019-03-22

 Udział w Dniach Otwartych to świetna okazja do promocji Twojego projektu w całej Unii Europejskiej! Tegoroczna edycja otrzymała nową formułę ze względu na obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej.  VI edycja pod hasłem „Polska Różnorodna”, podsumuje 15 lat wykorzystania Funduszy Europejskich oraz podkreśli ich wpływ we wszystkich regionach Polski. Relacje z najciekawszych projektów zostaną pokazane w mediach.

   Konkurs ofert na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych.

   2019-03-22

 W konkursie ofert Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich” udział mogą brać władze miejskie i inne instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW. Oferta powinna dotyczyć realizacji wydarzenia dotyczącego w całości lub znacznej części Funduszy Europejskich, przy czym premiowane będą wydarzenia dotyczące wsparcia przez FE określonych grup społecznych i tematów, np. przedsiębiorców, osób młodych, start-upów, innowacji społecznych, osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, osób wracających na rynek pracy, osób z niepełnosprawnościami.

   otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sektora pozarządowego - wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

   2019-03-22

 Celem konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez pobudzenie ich do współpracy z biznesem, a także dofinansowanie wkładów własnych, które organizacja pozarządowa wnosi do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Przez „fundusze zewnętrzne” rozumie się środki pochodzące spoza województwa warmińsko-mazurskiego (nie są nimi środki samorządów lokalnych województwa warmińskomazurskiego, środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, środki PFRON będące w dyspozycji
Województwa Warmińsko-Mazurskiego).

   mFundacja ogłosiła nabór wniosków w programie "mPotęga"

   2019-03-22

 "mPotęga" to główny program grantowy mFundacji, ukierunkowany na rozwijanie edukacji matematycznej wśród uczniów poprzez tworzenie ciekawych i innowacyjnych metod przekazywania wiedzy matematycznej oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży praktycznymi zastosowaniami matematyki w życiu codziennym.

Ogłoszony konkurs przewiduje realizację projektów w dwóch kategoriach.

   Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs ze środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

   2019-03-22

 Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

   Edycja Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019.

   2019-03-22

 Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

    Konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO!

   2019-03-21

  Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

22 lutego, o godzinie 12:00, rozpoczął nabór wniosków w ramach Priorytetu 

   Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

   2019-03-21

 Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy prowadzi Program Dotacji, który jest przeznaczony m.in. dla organizacji pozarządowych.

   Wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności.

   2019-03-21

  Do niedawna Wolontariat Europejski (EVS) w programie Erasmus+ teraz Wolontariat w Europejskim Korpusie Solidarności. Zmienia się nazwa i struktura programu, ale możliwość realizacji Projektów Wolontariatu przez organizacje pozostaje ta sama. Obowiązują podobne kryteria udziału i zasady, jak w dotychczasowych projektach wolontariackich. Nowością jest możliwość realizacji działań krajowych oraz priorytet solidarnościowy.

1 2 3 4 5 6 7 » 98